VinnvinnClient

Spilleregler og vilkår

Skrap frem 3 like tall/ord i ett av skrapefeltene. Se gevinstoversikten for premier.

Les mer om premier og spilleregler for VinnVinn her.

Generelle bestemmelser og vilkår for bruk

VinnVinn-lotteriene er underlagt offentlig kontroll, opereres under bestemmelser fastsatt i Lov om lotteri og lotteriforskriftens §6 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-02-24-185). Lotteriene er gitt tillatelse av Lotteritilsynet (https://lottstift.no). Se premieoversikten for start og sluttdato for hvert lotteri.

Følgende vilkår gjelder med virkning fra og med de publiseres på www.vinnvinn.no, og eventuelt til de endres. Eventuelle endringer trer i kraft straks de er publisert.

1. Felles bestemmelser for alle spill

1.1 Former for deltakelse

For å delta i VinnVinn-lotteriene må du være 18 år.

Deltakere må ha postadresse i Norge.

1.2 Opprette kundeforhold

Kjøp hos kommisjonær skjer uregistrert.

Kun registrerte spillere kan kjøpe lodd på nett og mobil. For å bli kunde må spillere gjennom en registreringsprosess, verifisere identitet, og oppgi kontaktinformasjon til VinnVinn-lotteriene. Spillere må selv påse at oppgitt data er korrekte.

1.3 Kjøp

For å delta i lotteriet kjøpes lodd via www.vinnvinn.no eller hos våre kommisjonærer. Spillere kan kjøpe enkeltlodd eller opprette abonnement. Ved opprettelse av abonnementsavtale vil kunden automatisk motta en loddpakke ca hver 30. dag.

1.4 Pris

Loddets salgspris fremgår av loddet. Pris for abonnementskjøp fremgår ved bestilling på www.vinnvinn.no

1.5 Betaling

Betaling av lodd skjer enten kontant hos kommisjonær, via debettrekk på nett og mobil, eller via avtalegiro for abonnenter.

1.6 Angrerett

Angrerettloven gjelder for kjøp av lodd. Angreretten gjelder fram til trekningen er gjennomført. For skrapelodd vil dette si fram til skrapefolien på loddet er brutt. Skrapelodd hvor skrapefolien er brutt eller skadet refunderes ikke.

1.7 Premier, premieutbetaling og trekningslister

Premier kan kun heves dersom loddet er betalt.

Alle premier kan registreres på www.vinnvinn.no, hos lotteriets kommisjonærer eller ved å sende inn vinnerlodd per post. Dersom loddene sendes via post, skal følgende opplysninger legges ved i konvolutten: kundenummer, ønsket utbetalingsform (f.eks. nye lodd eller utbetaling til konto), og eventuelt kontonummer.

For lodd med premier inntil kr 1.000 kan man velge å få premien utbetalt kontant (kun hos kommisjonær), utbetalt til bankkonto (web og mobil), utbetalt i form av nye lodd tilsvarende verdien av premien, eller donere premien til ønsket formål.

Premier til en verdi av kr 1.000 eller mere, utbetales til kundens bankkonto. Opprett bruker eller logg inn med registrert bruker på www.vinnvinn.no for å registrere vinnerloddet og oppgi bankkontonummer premien skal overføres til. Hvis du ønsker å sende inn lodd med høye premier via post, anbefaler vi å sende loddene i en rekommandert forsending og legge ved informasjon om kundenummer og kontonummer.

Dersom du skulle vinne en premie i en av våre månedstrekninger eller i en fordelingstrekning, vil du bli kontaktet personlig. Denne typen premier utbetales direkte til bankkonto.

Resultater for alle månedstrekninger og fordelingstrekninger publiseres på www.vinnvinn.no.

I særlige tilfeller, f.eks. ved mistanke om juks eller svindelforsøk, kan VinnVinn-lotteriene velge å utsette/stoppe utbetaling.

1.8 Trekninger

VinnVinn-lotteriene tilbyr flere loddvarianter og trekninger.

Skrapespillene er lodd med forhåndstrukne premier. På loddene er det ett eller flere skrapefelt dekket av skrapefolie. Ved å fjerne skrapefolien kommer resultatet til syne i form av beløp, tall, tekst eller symboler. Beskrivelse av hvilke kriterier som gjelder for gevinst fremgår på loddets bakside og i premieoversikten.

Skrapeloddene kan ha ekstra skrapefelter med tilleggsspill/ekstraspill hvor spillerne kan kvalifisere seg for etterhåndstrekninger som f.eks. månedlige trekninger. Alle etterhåndstrekninger gjennomføres hos Lotteritilsynet og på Lotteritilsynets elektroniske trekningsserver. Dato og resultater fra alle slike trekninger offentliggjøres på www.vinnvinn.no

1.9 Uavhentede premier

Uavhentede premier tilfaller lotteriets formål 120 dager etter lotteriets sluttdato.

1.10 Formål

Loddets formål/overskuddsmottaker fremgår på loddet. I henhold til lotteriforskriftens §6 forplikter VinnVinn-lotteriene seg til å betale minimum 20% av salgsinntektene (etter premieutbetalinger) til lotteriets formål.

1.11 Ansvarsfraskrivelse

VinnVinn-lotteriene er ikke ansvarlig for kundens omkostninger eller tap (inklusive bortfall av premie) som skyldes bortkomne eller ugyldige lodd.

Et lodd kan bli erklært ugyldig dersom:

  1. Loddet er meldt stjålet
  2. Loddet ikke er registrert betalt
  3. Loddet er skadet, ødelagt eller på annen måte gjort uleselige slik at premievalidering ikke kan gjennomføres.
  4. Loddet er forandret, forsøkt endret, eller dersom det er andre forhold som viser at det er gjennomført forsøk på manipulering av loddet eller annet forsøk på svindel.

Ugyldige lodd gir ikke rett til premie. Eventuell erstatning for ugyldige lodd er begrenset til erstatning av selve loddet.

1.12 Protest/avviste lodd

Dersom en spiller ikke får utbetalt en premie vedkommende mener å ha krav på, kan kunden klage til VinnVinn-lotteriene. Klager må sendes skriftlig til kundeservice@vinnvinn.no, og være mottatt senest 90 dager etter lotteriets sluttdato. Protesten må begrunnes og understøttes av nødvendig dokumentasjon. VinnVinn-lotteriene kan kreve at kunden sender inn lodd tilknyttet klagen i post, slik at loddet kan undersøkes.

2. Personopplysninger

VinnVinn-lotteriene behandler personopplysninger i overenstemmelse med personopplysningsloven. Spillere som har spørsmål om sine personopplysninger kan henvende seg til kundeservice@vinnvinn.no.

For å kjøpe lodd via web og mobil, eller for å heve premier på kr 1.000 eller mere, må kunden registrere seg hos VinnVinn-lotteriene. I forbindelse med dette registreres kundens navn, alder, kontaktopplysninger og opplysninger om betalingsmiddel eller kontonummer for utbetaling av premier. Dette er opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre lotteriet, f.eks. gjennomføre alderskontroll, motta betaling, gjennomføre trekning, foreta premieutbetaling og gi spillerne informasjon om forestående eller gjennomførte trekninger.

Hver gang en spiller kjøper/bestiller lodd, mottar abonnementslodd, registrerer en premie og mottar premieutbetaling, vil det i tillegg registreres opplysninger om dato, klokkeslett, kjøpsbeløp og premiebeløp. Dette er opplysninger som det er nødvendig å registrere for å kunne drive ettersyn og kontroll med lotteriet, og for å kunne ivareta kundens interesser ved avvik eller feilsituasjoner. I tillegg vil opplysningene kunne brukes for å forebygge misligheter og uheldig spilleradferd.

Spilleren er selv ansvarlig for å informere VinnVinn-lotteriene om eventuelle endringer i personopplysninger, f.eks. telefonnummer, postadresse, epost eller bankkontonummer. Slike endringer kan gjennomføres på www.vinnvinn.no, eller ved henvendelse til kundeservice.

Lotteriets formål fremgår på loddet. Kundens navn og epostadresse kan bli utlevert til formålet for lotteriet hvor kunden har deltatt. Formålet kan bruke kundens epostadresse for å be om bistand til deres arbeid eller for å informere om hvordan inntektene fra lotteriet har blitt brukt.

Personopplysninger vil videre kunne bli brukt til å gjennomføre markedsaktiviteter knyttet til VinnVinn-lotteriene. Slik bruk vil kun skje i tråd med gjeldende markedsføringslov og lotterilovens bestemmelser.

I spesielle tilfeller og dersom det er lovpålagt eller følger av lotteritillatelsen, kan opplysninger om enkeltspillere i tillegg bli utlevert til Lotteritilsynet.

3. Kundeavtale

Dette er en avtale mellom Kunden (brukeren av tjenestene) og VinnVinn-lotteriene som leverandør av spilltjenester.

Ved kjøp av spill eller opprettelse av abonnementsavtale godtar kunden de til enhver tid gjeldende spilleregler for det enkelte spill. Alle spilleregler er tilgjengelig på www.vinnvinn.no.

For å etablere et kundeforhold til VinnVinn-lotteriene, må spilleren være fylt 18 år, være registrert med en norsk postadresse og ha konto i en norsk bank. Kunden er selv ansvarlig for at de opplysninger som er oppgitt er korrekte.

Kunden er selv ansvarlig for umiddelbart å melde fra om endringer i opplysninger som er registrert, for eksempel ny adresse, endring av telefonnummer eller epostadresse. Endringer kan foretas på www.vinnvinn.no eller ved å kontakte kundeservice..

Kunden registrerer seg hos VinnVinn-lotteriene ved å bruke den til enhver tid gjeldende registreringsprosedyren. Ved enkelte operasjoner må kunden bekrefte personopplysninger, registreringer eller bestillinger ved hjelp av fastsatte identifikasjonsmekanismer, f.eks. BankID. Persondata som lagres i forbindelse med registrering, behandles i samsvar med spillereglene og VinnVinn-lotterienes retningslinjer for personvern. Disse er til enhver tid tilgjengelige på www.vinnvinn.no.

Det er kun lov å delta i VinnVinn-lotteriene gjennom eget navn og med egen identitet. Dersom man spiller under andres navn eller via andres spillerkonto, risikerer man å miste retten til en eventuell premie. Dersom kunden vet, har grunn til å tro, eller mistenker at uvedkommende benytter ens spillerprofil, plikter kunden umiddelbart å melde fra om dette. Unnlatelse av dette anses som grovt uaktsomt og kan medføre at både kunden og den uvedkommende mister retten til eventuelle premier.

Kundeforholdet varer til kunden sier opp kundeforholdet.

VinnVinn-lotteriene kan avslutte kundeforhold der det ikke har vært aktivitet de siste 36 månedene. VinnVinn-lotteriene kan også si opp kundeforhold med umiddelbar virkning dersom det beviselig kan påvises mislighold fra kunden. VinnVinn-lotteriene forbeholder seg også retten til midlertidig å stenge spillerprofiler der det er mistanke om uautorisert eller ulovlig bruk.